• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อชิโต
วัดอินทาราม
2
สุพโล
วัดอินทาราม
3
ชนุตฺตโม
วัดอินทาราม
4
สุคโต
วัดอินทาราม
5
ติกฺขญาโณ
วัดอินทาราม
6
จนฺทสาโร
วัดอินทาราม
7
สุตฺตธมฺโม
วัดอินทาราม
8
กิตติปญฺโญ
วัดอินทาราม
9
โสภณสีโล
วัดอินทาราม
10
ฐิตญาโณ
วัดอินทาราม
11
ปุญญกาโม
วัดอินทาราม
12
พุทฺธิสาโร
วัดอินทาราม
13
(นนฺทิโย)
วัดอินทาราม
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1