• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อกฺกวณฺโณ
วัดเกาะแก้ว
2
ปญฺญพโล
วัดเกาะแก้ว
3
รตนฺวณฺโณ
วัดเกาะแก้วเกษฎาราม
4
ปญฺญาวชิโร
วัดเกาะแก้ววนาราม
5
ธมฺมทีโป
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
6
อภิปุณฺโณ
วัดเกาะแก้ว
7
ญาณรังสี
วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์
8
นราธิโป
วัดเกาะแก้ว
9
อภินันโท
วัดเกาะแก้ว
10
ฐิตมโน
วัดเกาะแก้ว
11
โอภาโส
วัดเกาะแก้ว
12
สิริจนฺโท
วัดเกาะแก้ว
13
อาภสฺสโร
วัดเกาะแก้ว
14
จนฺทโสภโณ
วัดเกาะแก้ว
15
ฉนฺทจิตฺโต
วัดเกาะแก้ว
16
ปสนฺโน
วัดเกาะแก้วนครสวรรค์
17
สุวณฺณรํสี
วัดเกาะแก้ว
18
กนฺตาจารี
วัดเกาะแก้วยานนาวา
19
คุณวีโร
วัดเกาะแก้ว
20
วิปุโล
วัดเกาะแก้ว
21
มหาวีโร
วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์
22
จนฺทโชโต
วัดเกาะแก้วอรุณคาม
23
โชติปญฺโญ
วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์
24
รตนปญฺโญ
วัดเกาะแก้ว
25
ถามสมฺปนฺโน
วัดเกาะแก้ววนาราม
26
ปุญญกาโม
วัดเกาะแก้ว
27
(ฐานวโร)
วัดเกาะแก้ว
28
อภินนฺโท
วัดเกาะแก้วศิริมงคล
29
ฐิติญาโณ
วัดเกาะแก้วอัมพวัน
30
สุภสฺสโร
วัดเกาะแก้ว
31
-
วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์
32
สนฺตกาโย
วัดเกาะแก้วเกษฎาราม
33
สมนฺตปาสาทิโก
วัดเกาะแก้วอัมพวัน
ทั้งหมด 33 รายการ
1 / 1