• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จารุวํโส
วัดเขาแก้ว
2
สุชาโต
วัดเขาแก้ว
3
สุหชฺโช
วัดเขาแก้ว
4
ธีรปญฺโญ
วัดเขาแก้วอภัย
5
ญาณิสฺสโร
วัดเขาแก้ว
6
ธมฺมทินฺโน
วัดเขาแก้วธรรมาราม
7
ฐานวีโร
วัดเขาแก้วดับภัย
8
สิริธมฺมภาณี
วัดเขาแก้ววรวิหาร
9
อาภากโร
วัดเขาแก้ววรวิหาร
10
วิเสสโต
วัดเขาแก้ววิเชียร
11
ถิรธมฺโม
วัดเขาแก้ววรวิหาร
12
ปริปุณโณ
วัดเขาแก้ว
13
กตคุโณ
วัดเขาแก้วโพธิ์ทอง
14
ฐิตสีโล
วัดเขาแก้วดับภัย
ทั้งหมด 14 รายการ
1 / 1