• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กมโล
วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง
2
ธยฺมงคโล
วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง
3
กิติภทฺโท
วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง
ทั้งหมด 3 รายการ
1 / 1