• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ถาวโร
วัดเฉลิมพระเกียรติ
2
อธิปญฺโญ
วัดเฉลิมพระเกียรติ
3
อภิชาโต
วัดเฉลิมพระเกียรติ
4
สิริภทฺโท
วัดเฉลิมพระเกียรติ
5
อาจารสมฺปนฺโน
วัดเฉลิมพระเกียรติ
6
อคฺคธมฺโม
วัดเฉลิมพระเกียรติ
7
อภิจารี
วัดเฉลิมพระเกียรติ
8
มหาปญฺโญ
วัดเฉลิมพระเกียรติ
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1