• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตคุโณ
วัดเชิงทะเล
2
ถิรจิตโต
วัดเชิงทะเล
3
อภโย
วัดเชิงทะเล
4
ปญฺญาคโม
วัดเชิงทะเล
5
ชินวโร
วัดเชิงทะเล
6
คุณยุตฺโต
วัดเชิงทะเล
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1