• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จนฺทสีโล
วัดเทพมงคลพิชัย
2
กตธมฺโม
วัดเทพมงคล
3
อภิวฑฺฒโน
วัดเทพมงคล
4
คมฺภีรปญฺโญ
วัดเทพมงคล
5
ฐิตวีโร
วัดเทพมงคล
6
กิตฺติภทฺโท
วัดเทพมงคล
7
อาภากโร
วัดเทพมงคล
8
กิตฺติญาโณ
วัดเทพมงคล
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1