• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ถาวโร
วัดเวฬุวัน
2
ฐานวีโร
วัดเวฬุวัน
3
เทวธมฺโม
วัดเวฬุวัน
4
ฐานิสสฺโร
วัดเวฬุวัน
5
สุภาธโร
วัดเวฬุวัน
6
วชิรญาโณ
วัดเวฬุวัน
7
ภูริมโน
วัดเวฬุวัน
8
อุตฺตมญาโณ
วัดเวฬุวัน
9
ถิรธมฺโม
วัดเวฬุวัน
10
สิริวชิโร
วัดเวฬุวัน
11
มหิสฺสโร
วัดเวฬุวัน
12
ทีปวํโส
วัดเวฬุวันคีรีวงค์
13
รตฺนชโย
วัดเวฬุวัน
14
สติสมฺปนโน
วัดเวฬุวัน
15
ปิยวณฺโณ
วัดเวฬุวัน
16
ฐิตวํโส
วัดเวฬุวัน
17
มนุญโญ
วัดเวฬุวัน
18
จนฺทสโร
วัดเวฬุวัน
19
ธนวิชฺโช
วัดเวฬุวัน
20
เขมปัญโญ
วัดเวฬุวันวราราม
21
โชติธมฺโม
วัดเวฬุวัน
22
อนุตตโร
วัดเวฬุวัน
23
-
วัดเวฬุวัน
24
จนฺทรํสี
วัดเวฬุวัน
25
ทีปกโร
วัดเวฬุวัน
26
เกตุธมฺโม
วัดเวฬุวันคีรีวงค์
27
พุทธสโร
วัดเวฬุวัน
28
สิริธโร
วัดเวฬุวัน
29
ปภสฺสโร
วัดเวฬุวัน
30
ฐานวโร
วัดเวฬุวัน
31
จิรสุโภ
วัดเวฬุวัน
32
ถาวโร
วัดเวฬุวัน
33
จนฺทสุทฺโธ
วัดเวฬุวัน
34
สิริภทฺโท
วัดเวฬุวัน
ทั้งหมด 34 รายการ
1 / 1