• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ภูริปญโญ
วัดเสาธงทอง
2
ปญฺญาสาโร
วัดเสาธงทอง
3
อภิวณฺโณ
วัดเสาธงทอง
4
ยุทฺธโน
วัดเสาธงทอง
5
ปิยาจาโร
วัดเสาธงทอง
6
เมตฺติโก
วัดเสาธงทอง
7
สุทฺธญาโณ
วัดเสาธงทอง
8
สุเมโธ
วัดเสาธงทอง
9
ปุญฺญลาโภ
วัดเสาธงทอง
10
ชินปุตฺโต
วัดเสาธงทอง
11
อคฺคธมฺโม
วัดเสาธงทอง
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1