• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติสาโร
วัดเอกสัตย์บำรุง
2
อุตฺตโร
วัดเอกสัตย์บำรุง
3
อริยธมฺโม
วัดเอก
4
ถิรธมฺโม
วัดเอกสัตย์บำรุง
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1