• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อุตฺตมวโร
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
2
คุณวีโร
วัดแจ้ง
3
อมฺพรรํสี
วัดแจ้งสว่างนอก
4
กตธมฺโม
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
5
สุวินโย
วัดแจ้ง
6
อภินนฺโท
วัดแจ้ง
7
อคฺคจิตฺโต
วัดแจ้งนานวน
8
ชินวํโส
วัดแจ้ง
9
อคฺควํโส
วัดแจ้งสว่าง
10
ฐานกโร
วัดแจ้งเมืองไผ่
11
ยุตฺตธมฺโม
วัดแจ้งสว่าง
12
สุธมฺโม
วัดแจ้งสว่าง
13
ขนฺติพโล
วัดแจ้งสว่างนอก
14
วรปญฺโญ
วัดแจ้ง
15
อภิญาโณ
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
16
กิตฺติปญฺโญ
วัดแจ้ง
17
นนฺทกฺวี
วัดแจ้งสว่างนอก
18
สิริภทฺโท
วัดแจ้ง
19
ญาณวีโร
วัดแจ้ง
20
เขมวีโร
วัดแจ้งลำหิน
21
พทฺธสีโล
วัดแจ้ง
22
ฉนฺทสีโร
วัดแจ้งสว่าง
23
ปิยสกฺโก
วัดแจ้ง
24
ปิยธมโม
วัดแจ้ง
25
จิตฺตปญฺโญ
วัดแจ้ง
26
จารุธมฺโม
วัดแจ้ง
27
ผาสุโก
วัดแจ้ง
28
คมฺภีรธมฺโม
วัดแจ้งหัวนา
29
ธีรวํโส
วัดแจ้ง
30
อคฺคธมฺโม
วัดแจ้ง
31
ยสวฑฺฒโก
วัดแจ้ง
32
ธมฺมทินโน
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
33
คุตฺตสีโล
วัดแจ้ง
34
ฐานวโร
วัดแจ้ง วรวิหาร
35
ฐิตธมฺโม
วัดแจ้งศรีโพธิ์ทอง
36
ปสนฺโน
วัดแจ้ง
37
อภิวณฺโณ
วัดแจ้ง
38
ขนฺติโก
วัดแจ้งสมรทศ
ทั้งหมด 38 รายการ
1 / 1