• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อภิวโร
วัดแสนสุข
2
สิริสาโร
วัดแสนสุข
3
ติสฺสวํโส
วัดแสนสุข
4
ปญฺญาวชิโร
วัดแสนสุข
5
อรุโณ
วัดแสนสุข
6
อนาลโย
วัดแสนสุข
7
นนฺโท
วัดแสนสุข
8
สาโรจโน
วัดแสนสุข
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1