• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
-
วัดโคกสมานคุณ
2
-
วัดโคกสมานคุณ
3
อธิจิตฺโต
วัดโคกสมานคุณ
4
ภูริวฑฺฒโก
วัดโคกสมานคุณ
5
ปทีโป
วัดโคกสมานคุณ
6
สิริมงฺคโล
วัดโคกสมานคุณ
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1