• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กุสลจิตฺโต
วัดโคกเพชร
2
สนฺตกาโย
วัดโคกเพชร
3
ปญฺญาธโร
วัดโคกเพชร
4
กนฺตวีโร
วัดโคกเพชร
5
ถาวโร
วัดโคกเพชร
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1