• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อคฺควณฺโณ
วัดโคกใหญ่
2
อินฺทาโภ
วัดโคกใหญ่
3
ฐานปญฺโญ
วัดโคกใหญ่
4
จิตฺตสํวโร
วัดโคกใหญ่
5
กิตฺติญาโณ
วัดโคกใหญ่
6
ธมฺมจาโร
วัดโคกใหญ่
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1