• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กตธีโป
วัดโชติรสธรรมากร
2
สิริปญฺโญ
วัดโชติรสธรรมากร
3
รตนญาโณ
วัดโชติรสธรรมากร
4
ฉนฺทธมฺโม
วัดโชติรสธรรมากร
5
ปญญาวุฑโฒ
วัดโชติรสธรรมากร
6
โชติกโร
วัดโชติรสธรรมากร
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1