• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วรธมฺโม
วัดโนนศรีแก้ว
2
ปญฺญาธโร
วัดโนนศรีแก้ว
3
กตปุญโญ
วัดโนนศรีแก้ว
4
นาถธมฺโม
วัดโนนศรีแก้ว
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1