• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมธีรคุโณ
วัดโนนสูง
2
อาภากโร
วัดโนนสูง
3
อกิญฺจโน
วัดโนนสูงสุทธาวาส
4
วิทูโร
วัดโนนสูง
5
ปญฺญาวโร
วัดโนนสูง
6
อาสโภ
วัดโนนสูง
7
สุชาโต
วัดโนนสูง
8
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดโนนสูงสะอาด
9
ขนฺติธโร
วัดโนนสูง
10
วีรวํโส
วัดโนนสูง
11
ฐานิสฺสโร
วัดโนนสูง
12
ชุติธมฺโม
วัดโนนสูง
13
ธมฺมธโร
วัดโนนสูง
14
อภโย
วัดโนนสูง
15
อาภสฺสโร
วัดโนนสูง
16
โกวิโท
วัดโนนสูง
17
อภิชฺชโว
วัดโนนสูง
18
กตปุญฺโญ
วัดโนนสูง
ทั้งหมด 18 รายการ
1 / 1