• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มหาวีโร
วัดโพธาราม
2
ธมฺมทีโป
วัดโพธาราม
3
เขมิโย
วัดโพธาราม
4
สิริมงฺคโล
วัดโพธาราม
5
ถาวโร
วัดโพธาราม
6
ฐานกโร
วัดโพธาราม
7
สิทฺธิชโย
วัดโพธาราม
8
กิตฺติวณฺโณ
วัดโพธาราม (ปากจัง)
9
ฉฺนทสีโล
วัดโพธาราม
10
อภิวณฺโณ
วัดโพธาราม
11
สิริวณฺโณ
วัดโพธาราม
12
สิกฺขาสโภ
วัดโพธาราม
13
อภินนฺโท
วัดโพธาราม
14
ฐานิสฺสโร
วัดโพธาราม
15
อาภากโร
วัดโพธาราม
16
เขมวีโร
วัดโพธาราม
17
จิรธิติเมธี
วัดโพธาราม
18
ฉนฺทสาโร
วัดโพธาราม
19
อติธมฺโม
วัดโพธาราม
20
อนาลโย
วัดโพธาราม
21
ถาวรจิตฺโต
วัดโพธาราม
22
กนฺตวีโร
วัดโพธาราม
23
อธิปญฺโญ
วัดโพธาราม
24
โสภโณ
วัดโพธาราม
25
นนฺทปญฺโญ
วัดโพธาราม
26
อภิวณฺโณ
วัดโพธาราม
27
ทิฏฺฐธมฺโม
วัดโพธาราม
28
กิตฺติภทฺโท
วัดโพธาราม
29
สติปญโญ
วัดโพธาราม
30
สิริสาโร
วัดโพธาราม
31
-
วัดโพธาราม
32
ชยธมฺโม
วัดโพธาราม
33
ปิยธมฺโม
วัดโพธาราม
34
สุเตโช
วัดโพธาราม
35
ธมฺมธโร
วัดโพธาราม
36
อภิญาโณ
วัดโพธาราม
ทั้งหมด 36 รายการ
1 / 1