• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปุณฺณญาโณ
วัดโพธิ์กลาง
2
ถาวรธมฺโม
วัดโพธิ์กลาง
3
ฐานวีโร
วัดโพธิ์กลาง
4
ปริปุณฺโณ
วัดโพธิ์กลาง
5
สุวิชาโน
วัดโพธิ์กลาง
6
ฐิตเมธี
วัดโพธิ์กลาง
7
สุทฺธิสทฺโธ
วัดโพธิ์กลาง
8
อภินนฺโท
วัดโพธิ์กลาง
9
วรธมฺโม
วัดโพธิ์กลาง
10
จิรฏฺฐิติโก
วัดโพธิ์กลาง
11
อธิมุตฺโต
วัดโพธิ์กลาง
12
ปญฺญาธโร
วัดโพธิ์กลาง
ทั้งหมด 12 รายการ
1 / 1