• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐานกโร
วัดโพธิ์งาม
2
อภิชาโต
วัดโพธิ์งาม
3
ตุลิตธมฺโม
วัดโพธิ์งามหนองกุง
4
สุวินโย
วัดโพธิ์งาม
5
ปนนฺทจิตฺโต
วัดโพธิ์งาม
6
กลฺญาโณ
วัดโพธิ์งามยะวึก
7
ตปพโล
วัดโพธิ์งาม
8
ฐานวีโร
วัดโพธิ์งาม
9
ปริยตฺติธาตา
วัดโพธิ์งาม
10
คุณากโร
วัดโพธิ์งาม
11
นาควโร
วัดโพธิ์งาม
12
วรเมโธ
วัดโพธิ์งาม
13
วํสปาโล
วัดโพธิ์งาม
14
สุจิตฺโต
วัดโพธิ์งาม
15
คุตฺตจิตฺโต
วัดโพธิ์งาม
16
อนุตฺตโร
วัดโพธิ์งามยะวึก
17
สุจิณโณ
วัดโพธิ์งาม
18
ธมฺมวโร
วัดโพธิ์งาม
19
อาภากโร
วัดโพธิ์งาม
20
ฐิตธมฺโม
วัดโพธิ์งาม
21
กมลธมฺโม
วัดโพธิ์งาม
ทั้งหมด 21 รายการ
1 / 1