• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ญาณทีโป
วัดโพธิ์ชัย
2
ถาวรจิตฺโต
วัดโพธิ์ชัยศรี
3
กตสาโร
วัดโพธิ์ชัย
4
อคฺคญธมฺโม
วัดโพธิ์ชัยพัฒนาราม
5
ปภสสฺโร
วัดโพธิ์ชัยปอพาน
6
ญาณวโร
วัดโพธิ์ชัย
7
จิตฺตสํวโร
วัดโพธิ์ชัย
8
สุชาโต
วัดโพธิ์ชัยปอพาน
9
สุมโน
วัดโพธิ์ชัย
10
จนฺทโชโต
วัดโพธิ์ชัย
11
สนฺตมโน
วัดโพธิ์ชัยดงเหนือ
12
ถาวโร
วัดโพธิ์ชัย
13
ปญฺญาพโล
วัดโพธิ์ชัยวนาราม
14
โชติธมฺโม
วัดโพธิ์ชัย
15
ปญฺญาวุฑโฒ
วัดโพธิ์ชัย
16
อภินนฺโท
วัดโพธิ์ชัย
17
ธมฺมภาณี
วัดโพธิ์ชัย
18
สุรสกฺโก
วัดโพธิ์ชัย
19
จนฺทิโก
วัดโพธิ์ชัยวนาราม
20
รตฺโน
วัดโพธิ์ชัยวนาราม
21
ปิยธโร
วัดโพธิ์ชัย
22
วิสุทฺโธ
วัดโพธิ์ชัยศรี
23
สิริมงฺคโล
วัดโพธิ์ชัย
24
ติกฺขปญฺโญ
วัดโพธิ์ชัย
25
ฐานวีโร
วัดโพธิ์ชัยบ้านม่วง
26
กิติญาโณ
วัดโพธิ์ชัย
27
จารุธมฺโม
วัดโพธิ์ชัย
28
อนงฺคโณ
วัดโพธิ์ชัย
29
ฐานวีโร
วัดโพธิ์ชัยวดอนเรียบ
30
สุริยเตโช
วัดโพธิ์ชัย
31
ภูริโก
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
32
สิริจนฺโท
วัดโพธิ์ชัย
33
อาภสฺสโร
วัดโพธิ์ชัยศรี
34
สญฺญมจิตฺโต
วัดโพธิ์ชัยศรี
35
กตปุญโญ
วัดโพธิ์ชัย
36
กนฺตวณฺโณ
วัดโพธิ์ชัยบ้านเว่อ
37
กิตฺติยตโต
วัดโพธิ์ชัย
38
ภูมิปญฺโญ
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
39
เขมปญฺโญ
วัดโพธิ์ชัยพฤกษ์
40
ปภาโส
วัดโพธิ์ชัย
41
กิตฺติสาโร
วัดโพธิ์ชัย
42
ฐิตจิตฺโต
วัดโพธิ์ชัยปอพาน
43
ปภสฺสโร
วัดโพธิ์ชัย
44
ฐิตมโน
วัดโพธิ์ชัยโพนใหญ่
45
สุจิณฺโณ
วัดโพธิ์ชัยโปโล
46
คุณวีโร
วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด
47
เตชปญฺโญ
วัดโพธิ์ชัย
48
อุปสโม
วัดโพธิ์ชัยงิ้วเหนือ
49
ติสฺสวโร
วัดโพธิ์ชัยปอพาน
50
นีลวณฺโณ
วัดโพธิ์ชัย
ทั้งหมด 74 รายการ
1 / 2