• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ถาวรจิตฺโต
วัดโพธิ์ชัยศรี
2
วิสุทฺโธ
วัดโพธิ์ชัยศรี
3
อาภสฺสโร
วัดโพธิ์ชัยศรี
4
สญฺญมจิตฺโต
วัดโพธิ์ชัยศรี
5
จิตฺตวํโส
วัดโพธิ์ชัยศรีสว่าง
6
ขนฺติธมฺโม
วัดโพธิ์ชัยศรี
7
นิรนฺตโร
วัดโพธิ์ชัยศรี
8
ฐานวีโร
วัดโพธิ์ชัยศรี
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1