• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เตปสีโล
วัดโพธิ์ศรี
2
สิริธมฺโม
วัดโพธิ์ศรีกระบาก
3
ธมฺมธโร
วัดโพธิ์ศรีวรรณราม
4
ธมฺมสาโร
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
5
มุนิวํโส
วัดโพธิ์ศรีนาเวียง
6
สติสมฺปนฺโน
วัดโพธิ์ศรี
7
รวิวณฺโณ
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
8
สุขถาวโร
วัดโพธิ์ศรี
9
อภิวณฺโร
วัดโพธิ์ศรีสมพร
10
ปภสฺสโร
วัดโพธิ์ศรีหนองแวง
11
อุตฺตมปญฺโญ
วัดโพธิ์ศรี
12
ธมฺมธีโป
วัดโพธิ์ศรี
13
มหาวีโร
วัดโพธิ์ศรี
14
อดฺคคธมฺโม
วัดโพธิ์ศรี
15
สํวโร
วัดโพธิ์ศรีบึงไฮ
16
สุธมฺโม
วัดโพธิ์ศรีใน
17
สิริภทฺโท
วัดโพธิ์ศรีเชียงเหียน
18
สิริจนฺโท
วัดโพธิ์ศรีจิกดู่
19
เทวสุโภ
วัดโพธิ์ศรี
20
กนฺตวีโร
วัดโพธิ์ศรี
21
ยติกโร
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
22
อาทโร
วัดโพธิ์ศรี
23
สนฺติกโร
วัดโพธิ์ศรี
24
จรณธมฺโม
วัดโพธิ์ศรีนวล
25
อินฺทปญฺโญ
วัดโพธิ์ศรีธาราม
26
กลฺยาโณ
วัดโพธิ์ศรี
27
อรุโณ
วัดโพธิ์ศรีสมภรณ์
28
วิจาโร
วัดโพธิ์ศรี
29
ปภากโร
วัดโพธิ์ศรีคำไฮ
30
สติสัมปันโน
วัดโพธิ์ศรีกระเดา
31
อนาลโย
วัดโพธิ์ศรี
32
นิปุโณ
วัดโพธิ์ศรีบึงไฮ
33
ปภากโร
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
34
อาสโภ
วัดโพธิ์ศรี
35
มหาปญฺโญ
วัดโพธิ์ศรีสมพร
36
อนาลโย
วัดโพธิ์ศรีไสล
37
ขนฺติธโร
วัดโพธิ์ศรีสร้างคอม
38
สุรปญฺโญ
วัดโพธิ์ศรีเจริญ
39
สุทฺธิปภาโส
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
40
คมฺภีรธมฺโม
วัดโพธิ์ศรีทอง
41
ฆรมุตฺโต
วัดโพธิ์ศรีทอง
42
สุธีโร
วัดโพธิ์ศรีสมพร
43
ขนฺติวโร
วัดโพธิ์ศรี
44
จนฺทสาโร
วัดโพธิ์ศรี
45
สติสมฺปนฺโน
วัดโพธิ์ศรีใต้
46
วรธมฺโม
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
47
สนฺติกโร
วัดโพธิ์ศรีสุขาราม
48
เขมจาโร
วัดโพธิ์ศรี
49
อภินนฺโท
วัดโพธิ์ศรีศาสดาราม
50
ปญฺญาสาโร
วัดโพธิ์ศรีใต้
ทั้งหมด 141 รายการ
1 / 3