• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อินฺทปญฺโญ
วัดโพธิ์ศรีธาราม
2
ปภาโส
วัดโพธิ์ศรีธาราม
3
ปญญาวฑฺฒโณ
วัดโพธิ์ศรีธาราม
4
อนงฺคโน
วัดโพธิ์ศรีธาราม
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1