• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมสาโร
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
2
ปภากโร
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
3
ติสฺเทโว
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
4
กรุตฺตโม
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1