• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ยโสธโร
วัดโพธิ์สว่าง
2
จนฺทสาโร
วัดโพธิ์สว่าง
3
นิพฺภโย
วัดโพธิ์สว่างโพนครก
4
จกฺกธมฺโม
วัดโพธิ์สว่าง
5
โสรโต
วัดโพธิ์สว่างบ้านปรีง
6
ปภสฺสโร
วัดโพธิ์สว่าง
7
นาควโร
วัดโพธิ์สว่างบ้านปรีง
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1