• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ยโสธโร
วัดโพนชัย
2
ธีรปญฺโญ
วัดโพนชัย
3
ธมฺมวโร
วัดโพนชัย
4
ปุญฺญยโล
วัดโพนชัย
5
อริยวฺโส
วัดโพนชัย
6
เตชวโร
วัดโพนชัย
7
สุมงฺคโล
วัดโพนชัย
8
คุณกโร
วัดโพนชัย
9
ธีรงฺกุโร
วัดโพนชัย
10
วชิรญาโณ
วัดโพนชัย
11
มหาวีโร
วัดโพนชัย
12
กตสาโร
วัดโพนชัย
13
เขมปญฺโญ
วัดโพนชัย
14
โอภาโส
วัดโพนชัย
15
รกฺขิตธมฺโม
วัดโพนชัย
16
ฐานวโร
วัดโพนชัย
17
ถามวโร
วัดโพนชัย
ทั้งหมด 17 รายการ
1 / 1