• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กตปุญฺโญ
วัดใหม่สามัคคีธรรม
2
สนฺตมโน
วัดใหม่สามัคคี
3
ถิรญาโณ
วัดใหม่สามัคคีธรรม
4
อธิจิตฺโต
วัดใหม่สามัคคี
5
ชาตปญฺโญ
วัดใหม่สามัคคี
6
คุตฺตธมฺโม
วัดใหม่สามัคคี
7
ธมฺมกุโร
วัดใหม่สามัคคีธรรม
8
ปญฺญาวชิโร
วัดใหม่สามัคคีธรรม
9
ธมฺมสาโร
วัดใหม่สามัคคี
10
จนฺทธมฺโม
วัดใหม่สามัคคี
11
กนฺตสีโล
วัดใหม่สามัคคีชายแดน
12
สนฺตจิตฺโต
วัดใหม่สามัคคีธรรม
13
กิตฺติปญฺโญ
วัดใหม่สามัคคีธรรม
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1