• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปิยวณฺโณ
วัดไกรสร
2
สุชีสุทฺโธ
วัดไกรสรเขตราราม
3
ขนฺติธมโม
วัดไกรสร
4
จิตฺตญาโณ
วัดไกรสร
5
อนฺตโร
วัดไกรสรเขตราราม
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1