• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุทธิญาโณ
วัดไตรภูมิ
2
มหานาโค
วัดไตรภูมิ
3
ถาวโร
วัดไตรภูมิ
4
ภูริปญฺโญ
วัดไตรภูมิ
5
อภิวฑฺฒโน
วัดไตรภูมิ
6
ภทฺทธาตา
วัดไตรภูมิ
7
อตฺตทนฺโต
วัดไตรภูมิ
8
กตกุสโล
วัดไตรภูมิ
9
อติภทฺโท
วัดไตรภูมิ
10
ธนพโล
วัดไตรภูมิ
11
อาสโภ
วัดไตรภูมิวนาราม
12
ฐานิสฺสโร
วัดไตรภูมิ
13
สทฺธาธิโก
วัดไตรภูมิ
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1