• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ไชยสุระ
วัดไทรงาม
2
อุตฺตรวาที
วัดไทรเหนือ
3
เตชวณฺโณ
วัดไทรทองพัฒนา
4
ฐิตาจาโร
วัดไทรโสภณ
5
ปุญญลาโภ
วัดไทรทอง
6
วิสารโท
วัดไทรทอง
7
ติสฺสโร
วัดไทรพอน
8
สุวณฺโณ
วัดไทรทอง
9
กตปุญฺโญ
วัดไทร
10
ขนฺติธมฺโม
วัดไทรงาม
11
อติพโล
วัดไทรใหญ่
12
จตฺตมโล
วัดไทรทอง
13
โฆสวโร
วัดไทรทอง
14
โกสโล
วัดไทรงาม
15
โชติธมฺโม
วัดไทรน้อย
16
กิตฺติโสภโน
วัดไทรงามธรรมธราราม
17
กนฺตธมฺโม
วัดไทรใต้
18
สิรินฺธโร
วัดไทร
19
ขนฺติพโล
วัดไทรย์
20
คุณงฺกโร
วัดไทรเหนือ
21
อภิพโล
วัดไทรงาม
22
วชิรญาโณ
วัดไทรเหนือ
23
ธมฺมิโก
วัดไทรเหนือ
24
ปญฺญาปโชโต
วัดไทรเหนือ
25
พฺรหฺมปญฺโญ
วัดไทรงาม
26
อนุวตฺโต
วัดไทรพุทธรังสี
27
ธมฺมธโร
วัดไทรเหนือ
28
จตฺตมโล
วัดไทรเหนือ
29
สุจิโต
วัดไทรทอง
30
พรหมฺโชโต
วัดไทรใหญ่
31
ปภากโร
วัดไทร
32
ปริชโย
วัดไทร
33
ภทฺทธมฺโม
วัดไทรโรงโขน
34
ปญฺญาสโม
วัดไทรงาม
35
ยโสธโร
วัดไทรย้อย
36
ธีรเสวี
วัดไทรทอง
37
สุภทฺโท
วัดไทร
38
โชติธมฺโม
วัดไทร
39
นคสาโร
วัดไทรโยง
40
ญาณวโร
วัดไทรงาม
41
โกสโล
วัดไทรอารีรักษ์
42
วิสารโท
วัดไทรทอง
43
อิทฺธิปุญฺโญ
วัดไทรอารีรักษ์
44
อุปนนฺโท
วัดไทรน้อย
45
สุจิตฺโต
วัดไทรน้อย
46
คงฺควณฺโณ
วัดไทร
47
กนฺตสีโล
วัดไทรงามสามัคคี
48
นนฺทรกฺโข
วัดไทรย้อย
49
มหาวีโร
วัดไทรงาม
50
สุทฺธจิตฺโต
วัดไทรอารีรักษ์
ทั้งหมด 54 รายการ
1 / 2