• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เตชวณฺโณ
วัดไทรทองพัฒนา
2
ปุญญลาโภ
วัดไทรทอง
3
วิสารโท
วัดไทรทอง
4
สุวณฺโณ
วัดไทรทอง
5
จตฺตมโล
วัดไทรทอง
6
โฆสวโร
วัดไทรทอง
7
สุจิโต
วัดไทรทอง
8
ธีรเสวี
วัดไทรทอง
9
วิสารโท
วัดไทรทอง
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1