• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อภิวฑฺฒโณ
วัดไพรีพินาศ
2
จิรวฑฺฒนเมธี
วัดไพรีพินาศ
3
วชิรวํโส
วัดไพรีพินาศ
4
สุทฺธิจารี
วัดไพรีพินาศ
5
เขมจารี
วัดไพรีพินาศ
6
ปภสฺสรจิตฺโต
วัดไพรีพินาศ
7
วิชฺชากโร
วัดไพรีพินาศ
8
ปญุญาภรโณ
วัดไพรีพินาศ
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1