• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมานนฺโท
วัดท่าน้ำล้าง
2
อภินนฺโท
วัดท่าน้ำล่าง
3
จนฺทสาโร
วัดท่าน้ำล่าง
4
สุทฺธิโก
วัดคีรีศรีสาครวิทยา
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1