• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปัญญาธโร
วัดโพนค่าย
2
กิตฺติปญฺโญ
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
3
วชิรยาโณ
วัดศรีวิชัยวนาราม
4
มงฺคโล
วัดศรีจันทร์
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1