• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปริปุณฺโณ
วัดชัยคุณาราม
2
ฐิตญาโณ
วัดซับใหญ่พัมนา
3
จารุวณฺโณ
วัดซับสายออ
4
ธีรงฺกุโร
วัดพายัพซับใหญ่
5
ฉฬภิญโญ
วัดซับสายออ
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1