• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตปุญฺโญ
วัดด่านสำโรง
2
จิรวฑฺฒโน
วัดด่านสำโรง
3
อติสกฺโก
วัดด่านสำโรง
4
คมฺภิรานนฺโท
วัดด่านสำโรง
5
ภูริปญฺโญ
วัดด่านสำโรง
6
รตินฺธโร
วัดด่านสำโรง
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1