• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธีรงฺกุโร
วัดนายาว
2
เทวธมฺโม
วัดคลองเตย
3
หิริธมฺโม
วัดนางาม
4
มหาปุญฺโญฺ
วัดนายาว
5
กตปุญฺโญ
วัดนางาม
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1