• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ติสฺโส
วัดโนนดู่พัฒนา
2
ปญฺญาวุโธ
วัดท่ากระบือ
3
นาภกโร
วัดสว่างอารมณ์
4
สุนนฺโท
วัดท่ากระบือ
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1