• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญาวฑฺโฒ
วัดศรีชมภูดาลัย
2
มารชโย
วัดศรีชมภูดาลัย
3
สิริจนฺโท
วัดศรีชมภูดาลัย
4
โชติปญฺโญ
วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)
5
จิตฺตธมฺโม
วัดศรีชมภูดาลัย
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1