• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ภู่พยนต์
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
2
อธิปุญฺโญ
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
3
กตปุญฺโญ
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
4
ธมฺมโสภโณ
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
5
ปญฺญาสิริ
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
6
อาภาธโร
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1