• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ทนฺตกาโย
วัดคูเมือง
2
ธมฺมวโร
วัดหนองเป็ด
3
ธนปญฺโญ
วัดกัลยาโฆสิตาราม
4
ธมฺมทินฺโน
วัดศรีชมภู
5
กลฺยาโณ
วัดสัลเลขธรรม
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1