• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิสารโท
วัดดงแถบ
2
ปญฺญาคโม
วัดบ้านอ้อดอนยาง
3
รตโน
วัดประชากร
4
สิริจนฺโท
วัดหนองจอก
5
รตนญาโณ
วัดสว่างวารี
6
ถิรธมฺโม
วัดบูรพาภิรมย์
7
กตคุโณ
วัดพุน้อย
8
คุตฺตมโน
วัดภูเขาทอง
9
อนุภทฺโท
วัดประชาสามัคคี
10
อภิปฺปสนฺโน
วัดศรีชมชื่น
11
กตธมฺโม
วัดเทพมงคล
12
กสฺสกปุตโต
วัดใต้ดงน้อย
13
อุทโย
วัดดงพลวง
14
วรปญฺโญ
วัดห้วยโปร่ง
15
สุจิตฺโต
วัดบ้านวัฒนา
16
สนฺตจิตโต
วัดบ้านยางน้อย
17
ทนฺตจาโร
วัดกุดปลาดุก
18
ฐานกโร
วัดดงเดือย
19
สมาหิโต
วัดดงประดาพระ
20
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดดงป่ายูง
21
ฐิตคุโณ
วัดสว่างอารมณ์
22
ฐิตญาโณ
วัดป่าดงมเหศักดิ์
23
วิสุทฺโธ
วัดดงอินตา
24
คมฺภีรเมธาวี
วัดศรีบุญยืน
25
กตปุญฺโญ
วัดดงคุย
26
อติภทฺโท
วัดสว่างสามัคคีธรรม
27
ชุตินฺธโร
วัดดงสำราญ
28
สุปญฺโญ
วัดสว่างสุทธาราม
29
อนิญฺชิโต
วัดบ้านดอนดู่
30
กนฺตธมฺโม
วัดอุทุมพร
31
ฐิตเมธี
วัดโพธิ์กลาง
32
วชิรญาโณ
วัดป่าชัยมงคล
33
วรปญฺโญ
วัดบ้านดงบัง
34
โชติธมฺโม
วัดจอมศรี
35
ชยานนฺโท
วัดศรีดอนแก้ว
36
สุทฺธจิตฺโต
วัดคุ้มดงเมืองจอก
37
กิตฺติปญฺโญ
วัดสว่างเนตร
38
สมจิตฺโต
วัดดงยายเภา
39
อภิชาโน
วัดดอนใหญ่
40
จารุธมฺโม
วัดดงป่าเหมี้ยง
41
รตนโชโต
วัดดงมัน
42
จนฺทธมฺโม
วัดคลองรุณ
43
สุเมโธ
วัดพุทธกาญนมุนี
44
ชยวุฑฺโฒ
วัดฟ้าหลั่ง
45
วรินฺทโร
วัดดงแคน
46
ขนฺติธมฺโม
วัดราษฎร์บูรณะ
47
กิตฺติสาโร
วัดอดิศัยวนาราม
48
วชิรญาโณ
วัดบ้านโคกพิลา
49
วรปญฺโญ
วัดสระปทุมวนาราม
50
ธมฺมจาโร
วัดธาตุเรณู
ทั้งหมด 129 รายการ
1 / 3