• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริมงฺคโล
วัดบ้านดู่ลาด
2
จนฺทสาโร
วัดป่าหนองสิม
3
จนฺทูปโม
วัดศรีดอยชัย
4
สุเมธโส
วัดบ้านดู่
5
ฆรมุตฺโต
วัดป่าหนองสิม
6
ฐิตธมฺโม
วัดบ้านดู่หัวนา
7
วชิราวุโธ
วัดปัจจิมบ้านดู่
8
สาทโร
วัดโนนดู่
9
ฐิตวุฑฺฒิ
วัดกัลยาโฆสิตาราม
10
สุมิตฺโต
วัดมงคลหลวง
11
วรมงฺคโล
วัดธงน้อย
12
อริยวํโส
วัดม่วง
13
มหาปญฺโญ
วัดปิปผลิวนาราม
14
ผาสุโก
วัดป่าอ้อ
15
นนฺทภโว
วัดดู่ใต้
16
จนฺทสาโร
วัดม่วง
17
พลญาโณ
วัดบ้านดู่หัวนา
18
กิจฺจสาโร
วัดป่าอีสานเขียว
19
ฐิติญาโณ
วัดหนองแสนเหนือ
20
กวิสฺสโร
วัดมงคลหลวง
ทั้งหมด 20 รายการ
1 / 1