• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อุตฺตโม
วัดมะปริง
2
ขนฺติโก
วัดวิชิตดิตถารา
3
ชนาสโภ
วัดวังกระทุ่ม
4
กตปุญฺโญ
วัดบางมะเดื่อ
5
สุวณฺโณ
วัดพัฒนาราม
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1