• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อโสโก
วัดศรีใครทุ่ง
2
จิตฺตวิริโย
วัดฑีฆาราม
3
ปโมทิโต
วัดบ้านประตูชัย
4
อาภาธโร
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1