• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กนฺตสีโล
วัดศรีบุญเรือง
2
โชติวโร
วัดห้วยเดื่อ
3
อคฺคธมฺโม
วัดสว่างพัฒนา
4
รติโก
วัดนาหลวงอุดมธรรม
5
อภิปุญฺโญ
วัดทรัพย์ตะเคียน
6
จนฺทโก
วัดธัญญรัตนาราม
7
วิสุทฺโธ
วัดกลางภูแล่นช้าง
8
-
วัดนาปรังประชาราม
9
ธีรวโร
วัดห้วยผักกูด
10
ปญฺญาทีโป
วัดสัตตาราม
11
ปริสุตฺตโม
วัดจอมแจ้ง
12
โชติธมฺโม
วัดนาโป่ง
13
ชยปาโล
วัดศรีวิชัยวนาราม
14
อินทฺปญฺโญ
วัดพงษ์
15
คนฺธวโร
วัดโพนแพง
16
โสภโณ
วัดโสภิตาราม
17
ชยธมโม
วัดศาลา
18
ชยาภิณณฺโท
วัดนาฟ่อน
19
กิตฺติโก
วัดนิลาเทเวศน์
20
เขมวีโร
วัดหินเงิ้มสุทธาราม
21
อภิวฑฺฒโน
วัดนาแดง
22
สุจิตฺโต
วัดเชียงทอง
23
ทินฺนยโส
วัดศรีผึ้งวิทยาราม
24
โสภณจิตฺโต
วัดศรีสง่าประชาธรรม
25
ปุญฺญวํโส
วัดประชาสามัคคี
26
อชิโต
วัดหนองลุมปุ๊ก
27
โสภณคุโณ
วัดศรีธนนชัย
28
ติกฺขปญฺโญ
วัดนาโพธิ์
29
กุสลจิตฺโต
วัดนาจักร
30
นนฺทิโย
วัดศรีสว่างอรุณ
31
กิตฺติสาโร
วัดจอมแจ้ง
32
โชติปญฺโญ
วัดรัตนปทุม
33
-
วัดม่วยต่อ
34
จารุธมฺโม
วัดจอมแจ้ง
35
ธมฺมโชโต
วัดโพธิ์นิมิตร
36
ชุตินฺธโร
วัดศรีดาราม
37
กนฺตวีโร
วัดมัชฌิมาวาส
38
สุธีโร
วัดหนองอีดำ
39
สิริวฑฺฒโน
วัดมลานิมิต
40
กิตฺติปญฺโญ
วัดหลักช้าง
41
โชติปาโล
วัดม่วงคำ
42
ธมฺมทีโป
วัดป่าดงยางพรพิบูลย์
43
สุทนฺโต
วัดนิลาเทเวศน์
44
จนฺทสาโร
วัดศรีสว่างอารมณ์
45
ญาณวีโร
วัดสระมณี
46
สุเมโธ
วัดใหม่ไชยสถาน
47
พลวฑฺโฒ
วัดรัตนปทุม
48
สุเมธโส
วัดทรายศรี
49
จิตตสังวโร
วัดนายางกลัก
50
อุฏฺฐานผโล
วัดธาตุนาใหญ่
ทั้งหมด 378 รายการ
1 / 8