• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
รติโก
วัดนาหลวงอุดมธรรม
2
สุจิณฺโณ
วัดศรีบุญเรือง
3
จารุธมฺโม
วัดห้วยโป่ง
4
ฐิตจาโร
วัดสะแล่ง
5
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดโพธิ์ศรี
6
สีตจิตโต
วัดอภิราษฎร์บำรุง
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1