• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชยวุฑโฒ
วัดน้ำพุ
2
อนนฺตจิตฺโต
วัดโพธิ์ทอง(ช้างเผือก)
3
ฐานวโร
วัดน้ำพุ
4
วรธมฺโม
วัดโพธิ์ศรีธรรมาราม
5
วรธมฺโม
วัดไตรวิิทยาราม
6
กิตฺติธโร
วัดรัฐถิวัลย์
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1